Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

INDIVIDUÁLNÍ HOSTÉ

Ubytovaní hosté se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem Hotelu (dále jen "ubytovací zařízení"). Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.

Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Ubytovací řád je k dispozici na recepci ubytovacího zařízení.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") ubytovacího zařízení provozovaného společností MAXPAN, s. r. o., Kamenická 33, IČ: 24741299, DIČ: CZ24741299, upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností MAXPAN, s. r. o a osobou, která služby objednává (dále jen "klient").

Článek I. - Předmět smluvního vztahu

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při přechodném nájmu hotelových pokojů pro ubytování, rekreačních a jiných doprovodných služeb hotelů jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

Článek II. - Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a hotelem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany ubytovacího zařízení. Ubytovací zařízení se zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen "pobyt") a klientovi vzniká závazek zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu.

Článek III. – Objednávka pobytu, cena a platba

3.1 Objednávka pobytu

 • telefonicky: +420 702 384 385
 • e-mailem: info@hotelcasanova.eu
 • prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách: www.hotelcasanova.eu nebo prostřednictví ubytovacích prodejních kanálů.

3.2 Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny na základě stanovených cen dle ceníku nebo rezervačního systému.

Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny na www.hotelcasanova.eu nebo na příslušných stránkách ubytovacích prodejních kanálů..

Změna služeb a cen je vyhrazena.

3.3 Úhradu klientem objednaných a hotelem potvrzených služeb provádí klient při nástupu na ubytování, případně dle dohody.

Služby považujeme za uhrazené dnem připsání platby na bankovní účet nebo složení odpovídající částky v hotovosti oproti řádnému příjmovému dokladu.

 • platba převodem v CZK na účet společnosti
 • platba v hotovosti na recepcích hotelů
 • platba platební kartou (Visa, Maestro, Euro Card, Master Card, American Express, Diners Club)
 • pobyt klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jinou organizací. V tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a pobyt je na základě objednávky fakturován objednateli

3.4 Dostane-li se klient do prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má ubytovací zařízení právo uplatnit po klientovi úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013.

3.5 Veškeré platby budou uskutečněny v českých korunách (CZK)

Článek IV. - Základní práva a povinnosti zákazníka

4.1 Práva zákazníka:

 • a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
 • b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách
 • c) právo kdykoliv před zahájením pobytu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI
 • d) právo na reklamaci vad


4.2 Povinnosti zákazníka:

 • a) poskytnout hotelu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů
 • b) bez zbytečného odkladu sdělovat hotelu své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
 • c) převzít od hotelu doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení
 • d) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy hotelu oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek

Článek V. – Základní povinnosti ubytovacího zařízení

 • a) poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu
 • b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta v souladu s těmito podmínkami nebo zákonem vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky

Článek VI. - Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno recepci Hotelu Casanova. V tomto případě má hotel právo účtovat odstupné / stornopoplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky.

Storno poplatky:

 • 50 % z ceny pobytu, pokud dojde k jeho zrušení 5 až 2 dny před nástupem na pobyt;
 • 100 % z ceny, pokud dojde k jeho zrušení méně jak 48 hodin před nástupem na pobyt včetně.

Článek VII. – Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023 a ruší všechny předchozí platné podmínky.

Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.